Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on vahvasti integroitu Hanselin strategiaan ja se nähdään yhtenä koko toimintaa läpileikkaavana mahdollistajana digitalisuuden, osaamisen, innovatiivisuuden ja tehokkuuden tapaan. Johtoryhmässä vastuullisuus on sisällytetty talousjohtajan toimenkuvaan. Hän toimii yhtiön vastuullisuusryhmän puheenjohtajana.

Säännöllisesti kokoontuva vastuullisuusryhmä koostuu organisaation eri toiminnoissa työskentelevistä asiantuntijoista. Ryhmään kuuluu henkilöitä taloushallinnosta, lakiyksiköstä, kategoriahallinnasta, hankintatoimen kehittämisyksiköstä, kilpailutusyksiköstä ja viestinnästä. Vastuullisuustyön lähtökohta on yhtiön strategia, jota toteutetaan erilaisten projektien ja toimenpiteiden muodossa.

 

 

Vastuullisuusryhmä vastaa myös yhtiön vastuullisuuteen liittyvistä työohjeista ja toimintaprosesseista. Vuonna 2018 alettiin valmistella uutta, lopputuloslähtöistä tapaa ottaa vastuullisuus huomioon kilpailutuksissa. Toimintamalli kattaa aiempaa kattavammin kaikki kolme vastuullisuuden osa-aluetta, ja se viedään osaksi kilpailutusprosessia vuoden 2019 aikana.

Tärkeä osa vastuullisuustyötä on tiedottaminen vastuullisuuteen liittyvissä asioissa sekä sisäisen tuen antaminen kilpailutusprojekteihin. Ryhmän jäsenet osallistuvat sidosryhmien tilaisuuksiin ja koulutuksiin, joissa käsitellään vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi hanselilaiset toimivat itse kouluttajina useissa tapahtumissa.

Vastuullisuusyhteistyötä tehdään jonkin verran myös muiden maiden yhteishankintayksiköiden kanssa. Erityisesti pohjoismaista yhteistyötä tiivistetään tiedon jakamisen ja kokemusten vaihtamisen merkeissä. Myös kansalaisjärjestöjen kanssa on tehty yhteistyötä aikaisempaa laajemmin.

Hanselin vastuullisuustyön painopisteet on määritelty olennaisuusmatriisissa, jota päivitettiin tähän raporttiin.

Hanselin vastuullisuusraportointi

Vastuullisuustyöhön liittyviä toiminnan tuloksia esitellään vastuullisuusraportissa, joka julkaistaan vuosittain suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hanselin vastuullisuusraportti on integroitu vuosikertomukseen. Vastuullisuusraportoinnin osalta kertomuksessa esitetään vuoteen 2018 liittyvät avaintiedot, kiinnostavat tapahtumat ja saavutukset vastuullisuuden osalta. Vuoden 2017 tapahtumia koskeva vastuullisuusraportti julkaistiin 19.4.2018. Raportin rakenne perustuu kansainvälisesti hyväksyttyyn GRI-standardiin.

Raportissa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin sisältö olennaisuusteemoittain lajiteltuna, käytetyt GRI-standardit sekä tieto siitä, mistä raportin osiossa kyseiseen kohtaan liittyvät asiat on esitelty. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen.

Raportin on koonnut Hanselin viestintä yhteistyössä Mainostoimisto SST:n kanssa. Kuvat: Lasse Lecklin, Aki Rask, iStock. Vuosikertomuksen valokuvissa esiintyvät Hanselin asiantuntijat.

Lisätietoja antavat Hanselin viestintäasiantuntijat:

Johanna Kaalikoski
viestintäpäällikkö
johanna.kaalikoski@hansel.fi
puh. 029 4444 289

Laura Helle
markkinointiviestinnän asiantuntija
laura.helle@hansel.fi
puh. 029 4444 242

Hanselin vastuullisuusraportti on luettavissa osoitteessa vuosikertomus2018.hansel.fi (ruotsiksi osoitteessa arsberattelse2018.hansel.fi ja englanniksi osoitteessa annualreport2018.hansel.fi). Vastuullisuusraportti julkaistaan kuudetta kertaa vain verkkomuodossa ja sen on varmentanut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

 

Olennaisuusarvio
Hanselin vastuullisuustyön ja siitä viestimisen perustana toimii olennaisuusmatriisi, joka ohjaa GRI-standardin soveltamista yhtiön raportointiin.
Eettiset ohjeet
Eettisten ohjeiden avulla määritellään pohja hanselilaiselle tavalle toimia. Eettinen ohjeistus on Hanselin hallituksen hyväksymä ja ohjeiden jalkauttamisesta vastaa toimitusjohtaja yhtiön johtamisjärjestelmän avulla.
Tunnuslukujen laskentakaavat